Πολιτική
Συνεργασίας

Δείτε τα βασικότερα στάδια
ανάληψης και περάτωσης
ενός project.

Web & Graphic Workflow

Βασικά στάδια του εκάστοτε project

Βασικός στόχος της εταιρίας μας είναι να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας προσφέροντας άριστες υπηρεσίες κατασκευής, φιλοξενίας και υποστήριξης ιστοσελίδων, καθώς και γραφιστικές λύσεις δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας. Στα πλαίσια αυτού του στόχου η PixelDraw, για την δική σας ενημέρωση και προσβλέποντας στην καλύτερη δυνατή συνεργασία, παραθέτει τα βασικότερα στάδια της ροής ενός project.

Στάδιο 1 - Συνάντηση

Αφού γίνει η αρχική επικοινωνία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, καθορίζεται μια πρώτη συνάντηση μεταξύ μας. Στην συνάντηση αυτή ενημερωνόμαστε για τους στόχους, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του project σας.

Αν το project αφορά την κατασκευή ιστότοπου (website) -εταιρική παρουσίαση, ηλεκτρονικό κατάστημα κ.α.- συζητάμε σχετικά με τις θεματικές ενότητες και το περιεχόμενο, τις προτιμήσεις σας στο εικαστικό κομμάτι, την διαθεσιμότητα υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, λογότυπο) και αποφασίζουμε για το όνομα χώρου (domain name) του ιστότοπου -αν δεν έχει κατοχυρωθεί ήδη από τον πελάτη- αφού ελέγξουμε τις διαθέσιμες επιλογές.

Στην περίπτωση δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, προσδιορίζουμε επακριβώς τις ανάγκες σας -ονοματοδοσία, λογοτύπηση, επαγγελματική κάρτα, επιστολόχαρτο κ.τ.λ.- και συζητάμε τις εικαστικές σας προτιμήσεις.

Στάδιο 2 - Εκτίμηση κόστους

Στο στάδιο αυτό αναλύονται όλες οι πληροφορίες από την αρχική μας συνάντηση, όπως η πολυπλοκότητα του project, η διαθεσιμότητα του υλικού καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης και γίνεται η βασική εκτίμηση του κόστους του.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη απορία δημιουργηθεί ή ανάγκη διελεύκανσης στοιχείων σχετικά με το project σας, κατά τη διάρκεια της ανάλυσής του από το γραφείο μας, σας ζητάμε να μας κατατοπίσετε περαιτέρω ούτως ώστε να προβούμε στον ακριβέστερο δυνατό υπολογισμό του κόστους αυτού.

Στάδιο 3 - Έγκριση οικονομικής προσφοράς και έναρξη συνεργασίας

Σε αυτό το στάδιο, έχοντας πλήρη εικόνα από την ανάλυση του project, σας γνωστοποιούμε την Οικονομική Προσφορά του γραφείου μας, αναλύοντας τα κόστη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την έγκριση της Οικονομικής Προσφοράς και την καταβολή από μέρους σας μιας προκαταβολής (30% για web project & 50% για graphic/print project) ξεκινάει και επίσημα πλέον η συνεργασία μας.

Στην περίπτωση κατασκευής ιστότοπου, με την έναρξη της συνεργασίας μας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Κατοχύρωση Ονόματος Χώρου
Κατοχυρώνεται(-ονται) το(-α) επιθυμητό(-ά) και συνάμα διαθέσιμο(-α) όνομα(-τα) χώρου (domain name(-s)), αν και εφόσον αυτό(-α) δεν έχουν ήδη κατοχυρωθεί από εσάς.
2. Φιλοξενία Ιστότοπου
Ενεργοποιείται το κατάλληλο πακέτο φιλοξενίας (web hosting) και δημιουργούνται οι λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (webmail accounts) που επιθυμείτε, αν δεν έχετε ήδη συνεργασία με κάποιον άλλο πάροχο χώρου φιλοξενίας.
3. Ιστοσελίδα Υπό Κατασκευή
Τέλος, αν έχουν προηγηθεί τα δύο προηγούμενα βήματα, δημιουργούμε και ανεβάζουμε online μια προσωρινή -έως την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή ιστότοπου- ιστοσελίδα "Coming Soon", με όλα τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας και με ένα σύντομο κείμενο σχετικά με εσάς ή την εταιρεία σας.

Στάδιο 4 - Δημιουργία και συμμετοχή

Ερευνούμε και δημιουργούμε το στρατηγικό πλάνο του project. Παράλληλα, εσείς συγκεντρώνετε το απαραίτητο υλικό και μας το διαθέτετε όσο το δυνατόν συντομότερα, για την καλύτερη ενσωμάτωσή του στη διαδικασία σχεδίασης. Με στόχο πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία έτσι ώστε να ενημερώνεστε για την πρόοδο του project.

Αν πρόκειται για web project δηλαδή κατασκευή ιστότοπου, σχεδιάζουμε την μακέτα του (web design). Με την ολοκλήρωσή της καθορίζουμε μια δεύτερη συνάντηση, όπου γίνεται η παρουσίασή της και η ανάλυση του πλάνου. Με την έγκριση της μακέτας, καταβάλλεται το ενδιάμεσο μέρος του συνολικού ποσού (30%) και ξεκινά η υλοποίηση (web development) του project.

Αλλαγές/τροποποιήσεις συζητούνται και γίνονται επί της μακέτας, προτού ξεκινήσει δηλαδή η υλοποίηση του project. Η περίπτωση απαίτησης ριζικών αλλαγών ή απόρριψης της μακέτας και ανάγκης πλήρους επανασχεδίασής της, εκ των πραγμάτων επιφέρει επιπλέον χρέωση.

Ειδικότερα για την δημιουργία πλήρους εταιρικής ταυτότητας τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα ακόλουθα:


1. Ονοματοδοσία
Το πρώτο βήμα στη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας είναι η επιλογή του κατάλληλου ονόματος της επιχείρησής σας (brand name creation), στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη κατοχυρώσει κάποιο. Μετά από την αρχική μας συνάντηση, ακολουθεί ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα και ανάλυση των αναγκών και των στόχων της επιχείρησής σας. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής μεταφράζονται στο χαρτί με την διαμόρφωση από μέρους μας μιας τελικής λίστας επιλεγμένων ονομάτων.
2. Λογοτύπηση
Το δεύτερο βήμα -πρώτο αν η επιχείρησή σας έχει ήδη όνομα- είναι η σχεδίαση του κατάλληλου λογότυπου (brand logo). Έχοντας συλλέξει όλη την απαιτούμενη πληροφορία που χρειαζόμαστε για την επιχείρησή σας, τους στόχους της, αλλά και τις προτιμήσεις σας προχωράμε στην σχεδίαση έως τριών (3) διαφορετικών μακετών λογοτύπων.
3. Έντυπο υλικό
Το τρίτο βήμα ακολουθεί εφόσον πρώτα έχει γίνει επιλογή λογότυπου από μέρους σας -βλ. Στάδιο 5- και αφορά στην ολοκλήρωση της εταιρικής σας ταυτότητας, με σχεδίαση όλου του απαραίτητου προσυμφωνημένου έντυπου υλικού (επαγγελματική κάρτα, επιστολόχαρτο, φόλντερ, αφίσες, κατάλογοι κ.τ.λ.)

Στάδιο 5 - Ολοκλήρωση του έργου και εξόφληση

Οι εργασίες κατασκευής του website ολοκληρώνονται, με όλους τους απαραίτητους τελικούς ελέγχους και διορθώσεις. Καθορίζουμε μια τρίτη συνάντηση στην οποία παρουσιάζεται στο σύνολό του το αποτέλεσμα της υλοποίησης του ιστότοπου και λαμβάνει χώρα ενδεχόμενη εκπαίδευσή σας στη διαχείρισή του. Με την αποπεράτωση του project λοιπόν γίνεται η παράδοσή του και η εξόφληση του υπολοιπόμενου ποσού (40%).

Αν το project είναι η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας τότε ακολουθούνται τα εξής βήματα για την παράδοση και εξόφλησή του:

1. Ονοματοδοσία
Καθορίζουμε μια δεύτερη συνάντηση, στην οποία σας παρουσιάζουμε αναλυτικά την λίστα με τα επιλεγμένα από το γραφείο μας ονόματα για την επιχείρησή σας. Με την τελική σας επιλογή ονόματος γίνεται εξόφληση του ποσού της συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας μας και προχωράμε στο βήμα 2 του Σταδίου 4. Αν ωστόσο η αρχική μας συμφωνία συνεργασίας περιορίζεται αποκλειστικά στην ονοματοδοσία, το project θεωρείται περατωμένο και γίνεται η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού (50%).
2. Λογοτύπηση
Καθορίζουμε μια τρίτη συνάντηση -δεύτερη αν το project δεν περιλαμβάνει ονοματοδοσία- κατά την οποία σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα λογότυπα που έχουμε σχεδιάσει. Με την τελική σας επιλογή λογότυπου γίνεται εξόφληση του ποσού της συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας μας και προχωράμε στο βήμα 3 του Σταδίου 4. Αν ωστόσο η αρχική μας συμφωνία συνεργασίας περιορίζεται στην ονοματοδοσία & λογοτύπηση ή αποκλειστικά στην λογοτύπηση, το project θεωρείται περατωμένο και γίνεται η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού (50%).
3. Έντυπο Υλικό
Καθορίζουμε μια τέταρτη συνάντηση -δεύτερη αν το project περιλαμβάνει μόνον τη δημιουργία έντυπου υλικού και τρίτη αν περιλαμβάνει και δημιουργία λογότυπου- κατά την οποία σας παρουσιάζουμε τις μακέτες του συμφωνημένου έντυπου υλικού που έχουμε σχεδιάσει. Με την έγκρισή σας το project θεωρείται περατωμένο και γίνεται εξόφληση του υπόλοιπου ποσού (50%) της συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας μας.

Αλλαγές/τροποποιήσεις συζητούνται επί της λίστας/μακέτας, προτού παραδώσουμε τα τελικά αρχεία σε εσάς και αφορούν εργασίες ραφιναρίσματος της μοναδικής σας επιλογής. Η περίπτωση απαίτησης ριζικών αλλαγών ή απόρριψης της λίστας/μακέτας και ανάγκης πλήρους επανεξέτασής/επανασχεδίασής της, εκ των πραγμάτων επιφέρει επιπλέον χρέωση.

Στάδιο 6 - Παράδοση έργου

Ιστότοπος (website)
Η PixelDraw αναλαβάνει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ιστότοπου, την μεταφόρτωση συγκεκριμένου περιεχομένου (web content) στις δημιουργημένες σελίδες αυτού, όπως θα έχει αναλυτικά αναφερθεί στην εγκεκριμένη από μέρους σας Οικονομική μας Προσφορά. Τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να είναι προϊόντα, portfolio projects, παρεχόμενες υπηρεσίες, photo galleries κ.α.
Αν υπάρχει επιπλέον περιεχόμενο για μεταφόρτωση στον ιστότοπο τότε αυτή πραγματοποιείται είτε από εσάς, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που σας παρέχουμε, είτε από εμάς με χρέωση που καθορίζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τον συνολικό όγκο του περιεχομένου αυτού και της εργασίας που απαιτείται για την ενσωμάτωσή του.
Σε κάθε περίπτωση, η χρονική στιγμή που ένα, περατωμένο από το γραφείο μας, web project μπορεί να «βγει online», είναι απόφαση δική σας, όντας ιδιοκτήτης του. Προφανώς όμως σαν γνώστες του αντικειμένου, θα είμαστε σε θέση να σας πούμε την άποψή μας σχετικά με την απόφασή σας.
Με την ολοκλήρωση λοιπόν των εργασιών υλοποίησης του ιστότοπου, την επακόλουθη εκπαίδευσή σας από το γραφείο μας στη διαχείρισή του και κατά συνέπεια της εξόφλησης από μέρους σας του web project, το website μπορεί να τεθεί online στον παγκόσμιο ιστό (internet).
Εταιρική Ταυτότητα (brand identity)
Με την ολοκλήρωση των εργασιών δημιουργίας της εταιρικής σας ταυτότητας -είτε είναι πλήρης, είτε επιλέξετε συγκεκριμένες υπηρεσίες- η PixelDraw σας παραδίδει το σύνολο των αρχείων που έχει δημιουργήσει.

Η ιδιοκτησία των εταιρικού ονόματος (brand name), εταιρικού λογότυπου (brand logo), εταιρικής ταυτότητας (brand identity), ιστότοπου (website) ανήκει σε εσάς και μόνο σε εσάς. Εφόσον όμως η PixelDraw ενεπλάκη στην δημιουργία ενός εξ αυτών ή και όλων αυτών, σας παραχωρεί τα Δικαιώματα Παντός Χρήσης (copyrights ©), αλλά διατηρεί τα Πνευματικά Δικαιώματα πάνω στην εργασία της για τη δημουργία του(-ους). Αυτό σημαίνει ότι:

  • Κανείς άλλος -είτε φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο- δεν δύναται να οικιοποιηθεί της εργασίας αυτής. Κατά συνέπεια απαγορεύεται ρητώς η διαφήμιση και η εμπορική εκμετάλλευση της εργασίας αυτής, δηλαδή των αρχείων που σας παραδώθηκαν από την PixelDraw, δίχως την σύμφωνη συγκατάθεση της PixelDraw. Στην περίπτωση παράβασης της προηγούμενης πρότασης η PixelDraw, ως οφείλει, θα κινηθεί νομικά έναντι του παραβάτη για την διασφάλιση της εργασίας της.
  • Η PixelDraw ως μοναδικός νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της δημιουργικής της εργασίας, δύναται να διαφημίσει ως επιθυμεί την εργασία αυτή. Σε καμία περίπτωση η διαφήμιση αυτή δεν θα έχει σκοπό να προσβάλλει, καθ οιονδήποτε τρόπο, τον πελάτη της. Όπως επίσης σε καμία περίπτωση η PixelDraw δεν προτείθεται να εκμεταλλευτεί εμπορικά την μοναδική αυτή εργασία, σε βάρος του πελάτη για τον οποίο εργάστηκε και προς όφελος τρίτου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε όποια απορία έχετε σχετικά με τα Στάδια της ροής των εργασιών μας, κατά τη διάρκεια της Σχεδίασης & Υλοποίησης ενός project.